compet_lag

ระดับประถมต้น  Lågstadiet

รางวัลที่ ๑        ชุติพร  ปัญญา

Bäckahagens skola        Stockholm kommun

ครู สิริรัตน์  กุสตาฟสัน


ปิ่นนเรศ  จันทมาศ 

Knutby skolan         Uppsala Kommun

ครู มาย  มีแววแสง

รางวัลที่ ๒         แทน  คริส  ธีรพง

Stapelpäddskolan                Malmö

ครู สร้อยเพชร  มาร์เทนสัน


อัศวิน จันทมาศ

Knutby skolan Uppsala Kommun

ครู มาย มีแววแสง

รางวัลที่ ๓         เอเมลินา  มัลม์ควิสต์

Bäckahagens skola Stockholm kommun

ครู สิริรัตน์ กุสตาฟสัน